Regulamin sklepu - www.sklep.halagwardii.pl

§1. Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.halagwardii.pl jest CBR Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-136 Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 1 , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000649469, NIP 5252686123. Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego, CBR Events stworzyło sklep internetowy, który będzie służył jako platforma pomiędzy najemcami Hali Targowej CBR Events ( dalej nazwani Sprzedawcy) z ich klientami (dalej nazwani Konsument). To alternatywa dla tej wyjątkowej sytuacji aby pomóc w ograniczeniu przemieszczenia się oraz pomagać nam wszystkich przestrzegania obowiązujących zasady bezpieczeństwa. Platforma zawiera ofertę ponad 25 Sprzedawców. Informujemy, że każdy sprzedawca odpowiada we własnym zakresie za jakość swoich produktów, za ich dostępność,  za dostarczanie paragonów oraz za reklamacje i ewentualne zwroty. Celem jest umożliwienie oraz ułatwienie w zaopatrzenie się w produkty, które goście Hali Gwardii mieli zwyczaj kupować co weekend na Targach Żywności w Hali Gwardii, w sposób bezpieczny dla każdego. Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż artykułów spożywczych za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: www.sklep.halagwardii.pl
Produkty i usługi oferowane w Sklepie, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, i nie stanowią oferty w myśl przepisów kodeksu cywilnego.  

§2. Dane kontaktowe

W sprawach związanych z konkretnymi produktami, prosimy o kontakt bezpośrednio z odpowiednim dla danego produktu Sprzedawcą.
Numer telefonu każdego Sprzedawcy, znajduje się na każdej stronie produktowej.

W sprawie godzin dostaw w sobotę będzie się komunikować się bezpośrednio z państwa poprzez potwierdzenie status realizowanie. Adres e-mail: biuro@sklep.halagwardii.pl

Adres do korespondencji: CBR Events Sp. z o.o. Plac Żelaznej Bramy1 00-136 Warszawa

Adres do zwrotów i reklamacji podany jest w §4.

Numer konta bankowego do realizacji przelewów w polskich złotych: 62 1240 1040 1111 0010 9772 1706

§3. Składanie i realizacja zamówień

Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność  do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”). Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku).
W celu złożenia zamówienia, Zamawiający powinien:
-wybrać towar
-podać swoje dane adresowe
-wybrać sposób dostawy
-wybrać metodę płatności
-zaakceptować regulamin sklepu
-potwierdzić wolę złożenia i opłacenia zamówienia Status zamówienie Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Sklep prześle Zamawiającemu potwierdzenie jego otrzymania.  Zamawiający jest informowany na bieżąco o statusie jego zamówienie. Informacje są wysyłane automatyczne na podany w zamówieniu adres e-mail. Dodatkowo zamawiający będzie miał możliwośc połączenia się ze Sprzedawcą w razie dodatkowych pytań dotyczących produktów.  Wszystkie opłacone zamówienia kompletujemy w dniu dostawy, czyli w sobotę do godziny 11:00 - kiedy mamy pewność, że każdy Sprzedawca skompletował zamówienie każdego Zamawiającego. Status Oczekuje – oznacza czekamy na płatność Status Realizacji – oznacza ze otrzymaliśmy płatności i zamówienie jest w trakcie realizacji Status Zrealizowane – dopiero w sobotę ta informacja pojawi się z godziną z możliwą dostawą.  

Niekompletne zamówienie:
Ze względu na sytuację wyjątkową w kraju,  dostępność produktów na stronie może ulec zmianie. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego telefoniczne oraz  zaproponuje ewentualny produkt zastępczy, a Zamawiający może odstąpić od Umowy (zrezygnować z Zamówienia) w całości lub w części – według swojego wyboru. W takim wypadku, jeśli Zamawiający dokonał Płatności przed dostarczeniem zamówionych Towarów (przedpłata), Sprzedawca zwraca Zamawiającemu całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy – kwotę uiszczoną za Towary, z których Zamawiający rezygnuje.  

Płatność
Sklep umożliwia Zamawiającemu wybór kliku metod płatności. Aktualna lista dostępnych metod płatności jest dostępna na stronie Sklepu. Po utrzymanie płatności za złożone zamówienia, sklep prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji co będzie stanowiło zawarcie umowy sprzedaży.
Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu w systemie Sklepu pełnej należności.
Płatność pobierana jest w momencie składania zamówienia i jest konieczna do zrealizowania zamówienia.

Terminy dostawy
Zamówienia opłacone w czwartki do godziny 23:59, będą gotowe do odbioru w soboty.  Jako opłacone liczy się datę księgowania na koncie.

Miejsce i godziny odbiór dostawy
Sklep umożliwia zamawiającemu tylko odbiór osobisty w Hali Gwardii - wejście od Placu Żelaznej Bramy (wejście obok dużego parkingu, wejście równoległe do Pałacu Lubomirskich ). Z racji  stanu zagrożenia epidemicznego, nie będzie możliwe przyjęcie wszystkie Zamawiających po odbiór jednocześnie.

Przy złożeniu zamówienia klient podaje preferowaną godzinę odbioru, a my postaramy się aby mógł w najbardziej zbliżonej godzinie do preferowanej, odebrać skompletowane zamówienie. Odbiory możliwe są w sobotę od godziny 11:00 do 15:30. Podczas wydawania Towaru ( odbiór osobisty w Punkcie odbioru) Zamawiający powinien w obecności pracownika Sprzedawcy, dokonać sprawdzenia, czy  wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza podpisem wydanie Towaru. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Towary w postaci alkoholu mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku Zamawiającego przed wydaniem Towaru. W przypadku, gdy Zamówienie odbiera osoba niepełnoletnia, Sprzedawca ma prawo do odmowy wydania Towaru w postaci alkoholu. Sprzedawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym. Do odbioru osobistego w Punkcie odbioru konieczne jest podanie przez odbierającego numeru Zamówienia. Odbioru osobistego może dokonać tylko osoba pełnoletnia. W przypadku odbioru osobistego Zamówienia od 10 ej do 18 ej. Zamawiający zobowiązuje się odebrać Zamówienie.  W przypadku nieodebrania Towaru w wybranym przedziale czasowym, Sprzedawca nie odpowiada za nieodebrane towary ulegające szybkiemu zepsuciu. Nieodebranie towaru, nie stanowi również prawa do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów. Zobowiązania Zamawiającego wynikające z Umowy są wykonane z chwilą uiszczenia na rzecz Sprzedawcy całej należności za Towar i dostawę oraz odbioru Towaru dostarczonego zgodnie z Zamówieniem. Świadczenie Sprzedawcy wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Zamawiającemu Towaru zgodnie z Zamówieniem.

Ceny, waluty,  potwierdzenie płatności
Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu lub usługi.
W celu potwierdzenia złożonego zamówienia Sprzedawca może skontaktować się z Zamawiającym na podany przez Zamawiającego numer telefonu w przypadku wątpliwości lub ewentualnych braków w asortymencie.
Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na otrzymanie dowodu zakupu, w momencie odbioru osobistego Zamówienia. Tzn. że Zamawiający otrzyma odpowiednią ilość paragonów, zgodną z liczbą Sprzedawcą u których dokona zakupu.
Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.
W razie nie dokonania płatności, Sklep może wezwać Zamawiającego - drogą mailową lub telefoniczną – do realizacji płatności, w dodatkowym terminie do uzgodnienie. Jeśli pomimo takiego wezwania Zamawiający nie dokona płatności w wyznaczonym terminie, Sklep może anulować zamówienie.


§4. Reklamacje

1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu Towaru bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2.Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Towarów,   mogą być zgłaszane:
2.1. na piśmie, na adres Sprzedawca które jest na paragonie:
2.2. pocztą elektroniczną, na adres: biuro@sklep.halagwardii.pl a my przekazujemy niezwłocznie sprzedawcy
3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. W miarę możliwości reklamacje dotyczące Towarów lub dostawy powinny zawierać również numer Zamówienia (jest on widoczny w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia). Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawców w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej.
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Towarów rozpatrywane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Towar powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy pod adres Sprzedawca.
7. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.
8. Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
9. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Towar udzielona.
10. Jeśli na dany Towar została udzielona gwarancja, informacje o sposobie wykonywania uprawnień wynikających z gwarancji oraz o podmiocie odpowiedzialnym (gwarancie), są zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w dokumencie gwarancji, jaki w danym wypadku zostanie dołączony do Towaru).
11. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. 12. Zamawiający, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego, który można pobrać ze strony internetowej .  

§5. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość  

1. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający lub osoba trzecia upoważniona przez Zamawiającego do odbioru Towarów weszła w posiadanie Towarów.
2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów:
2.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2.2. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
2.3. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 2.4. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  
3. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Sprzedawcy, wskazanych na paragonie, na przykład wysyłając stosowne pismo listownie /   lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@sklep.halagwardii.pl a platforma zobowiązuje przekazać sprzedawca mail.
4. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy, określonego w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Zamawiającego Płatności, w tym Koszty dostawy lub Opłaty za Odbiór osobisty, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia. Niezależnie od sposobu zwrotu Płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty.
6. Po wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedawcy dostarczonych Towarów. Towary należy odesłać na adres sprzedawca  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Koszty zwrotu Towarów ponosi Zamawiający.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Zamawiający odpowiada za takie zmniejszenie przydatności Towarów, które wynika z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów, a Sprzedawca może żądać od Zamawiającego pokrycia związanych z tym kosztów.
9.Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Towarów.
10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającym niebędącym Konsumentami.

§6.Ochrona danych osobowych  

Administratorem danych osobowych podanych w procesie składania zamówienia jak również zwrotach i reklamacji jest CBR Events Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy plac żelaznej bramy 1, 00-136 Warszawa.
Dane osobowe, podane przez Zamawiającego na stronie www.sklep.halagwardii.pl , są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz procesów obsługi zwrotów i reklamacji.
Podanie danych osobowych, o których jest mowa w ust. 1, ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zamówienia oraz dokonanie zwrotów lub reklamacji.
Dane osobowe, o których jest mowa w ust 1-3, są powierzane firmom współpracującym ze Sklepem przy realizacji zamówień, w szczególności firmom świadczącym usługi logistyczne, przewozowe i kurierskie, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do obsługi zamówienia i dostawy.
Dane Osobowe Zamawiającego dokonującego płatności on-line są powierzane firmom świadczącym usługi płatnicze, w zakresie niezbędnym do realizacji płatności elektronicznych i zgodnie ze standardami i regulaminem ww. Firm.      

§7. Inne postanowienia dotyczące danych osobowych, w tym ich przetwarzania w celach marketingowych

Dane osobowe Zamawiającego oraz subskrybenta newslettera, za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024)
Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane przez dedykowane systemy marketing automation.
Zamawiający oraz subskrybent newslettera mogą otrzymywać drogą elektroniczną lub na podany numer telefonu materiały o charakterze marketingowym, w tym informacje handlowe, jeśli uprzednio wyrażą na to zgodę.
Zamawiającemu oraz subskrybentowi newslettera przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym do żądania informacji o treści przechowywanych na ich temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia swoich danych, kontaktując się w tym celu z Biurem Obsługi Klienta Sklepu: biuro@sklep.halagwardii.pl
§8. Wymagania techniczne i zastrzeżenia
Strona internetowa www.sklep.halagwardii.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż..
Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet.
Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w aktualnej wersji zalecanej przez producenta. Lista wersji przeglądarek internetowych, które gwarantują poprawne wyświetlanie treści i działanie Sklepu jest podana na stronie Sklepu.
Korzystanie ze Sklepu w pełni wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu oraz Klientów, Kontrahentów lub osób trzecich.

§9. Zmiany Regulaminu

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:
zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa;
-zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Sklepu, w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej właściciela Sklepu, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów prawnych;
-zmiany w zakresie proponowanych przez Sklep funkcjonalności, świadczonych usług i prezentowanych towarów.
Korzystający ze Sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie oraz prawie do nie zaakceptowania takich zmian, poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.sklep.halagwardii.pl oraz w przypadku zarejestrowanych Zamawiających – przesłanie informacji o zmianie na adres e-mail, podany przez Zamawiającego podczas procesu rejestracji.
Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich opublikowania/przesłania w sposób opisany w ust. 2, przy czym Zamawiający ma prawo nie zgodzić się ze zmianami i wypowiedzieć w tym samym terminie umowę wiążącą go ze Sklepem, ze skutkiem natychmiastowym, niemającym wpływu na złożone wcześniej zamówienia, które zostaną zrealizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu, obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wypowiedzenie umowy wiążącej ze Sklepem skutkuje likwidacją konta Zamawiającego.
Informacje, które Sklep przekazuje za pośrednictwem niniejszego Regulaminu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) stanowią integralną część umowy zawieranej między Sklepem a Zamawiającym, o której mowa w §3 pkt. 4) i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

§10. Postanowienia końcowe

O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, takich jak np. mediacja, koncyliacja lub arbitraż, jeśli w danym przypadku Sklep i Zamawiający wyrażą na to zgodę. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnej pod adresem www.uokik.gov.pl, a w szczególności w ramach następującej podstrony: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php .
Ponadto, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. od 15 lutego 2016 r., konsumenci maja prawo do rozwiązywania sporów z e-sklepami za pomocą platformy ODR (Online Dispute Resolution), która pozwala rozstrzygać konflikty bez udziału sądu, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.
Nasz adres poczty elektronicznej to: biuro@sklep.halagwardii.pl
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.
Postanowienia §5 nie dotyczą Zamawiających, którzy są przedsiębiorcami i dokonują zakupu towarów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim przypadku stosuje się odpowiednie regulacje Kodeksu cywilnego.